غزل خودم

بعد از خواندن خبری یکی از آن خنده های تلخ و غریب و این بیت شعر:"

احوال باژگون جهان را ..عزیزمن!

سوز و گداز مدعیان را عزیزمن!

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
گرگ سفید

دوست من این ره که میروی به ترکستان است این قبری که سرش گریه میکنی توش مرده نیست

دخترباران

جان؟؟!!![تعجب] بابا ملاحت! یه ذره یه جوری حرف بزن ماهم بفهمیم ...[قهر]