چشمان تو بغض اند لبخند اند آغوش اند

 در چشم های تو غزالان شعر مینوشند

چون نسخه های خطی عهد کهن هستند

بسیار پر حرف اند و بسیار.. خاموش اند...

( از غزل های خودمه..)