دشمنان آدم فقط برای آدم زیان و ضرر نیستند. حتی دشمن نادان و حسود و بد خواه هم برای ادم فوایدی دارند که می خواهم امروز برای بشمرم شان

1. دشمنان آدم باعث میشوندخوبی ها و زیبایی ها و عظمت های دوستان آدم معلوم بشود..و اصلاً معلوم بشود واقعاً کی دوست و کی دشمن است..

2.و باعث میشوند نقاط قوت و ضعف خود آدم برای خود آدم مشخص بشود

3.باعث میشوند آدم کلی قدرت و توانایی در خودش کشف کند

4. باعث میشوند دل آدم بزرگ و روح آدم قوی بشود..

5. باعث میشوند آدم شمشیر ها ی پنهان و زنگار زده درون انبار های روح خودش را پیدا کند..

تازه عقاید درست که بی دشمن نمیشوند که؟

تازه بی آسیب هایی که دشمنان به ما رسانده اند که ما اینقدر بزرگ نمیشویم؟

به دشمنانمان بسیاری از زیبایی هایی را که در روحمان پنهان است مدیونیم. بی که لازم باشد هرگز ممنونشان  باشیم..ازبس که ما را در جنگهای کوچک و کثیفشان کشته اند...