این نوشته رو عاطفه عزیزم قبلاً برام پیامک کرده بود.. برا تون می ذارمش اینجا:

 یه قلب بود در دوست داشتن شکست.

 گفت:" اصلاً میرم سنگ میشم!"

 رفت میون سنگا نشست. عاشق یه سنگ شد ....