آخ جون آخ جون.. با!( البته گاهی هم  بدل به آخ دون( با تاکید بر ن می شود.)

( ترجمه اش می شود : خاله جون !خاله جون !بیا!با دست کوچولویش اشاره هم میکند!)- کجا بیام عزیزمن؟

-با نخش!( دوست کوچکش را به سینه اش می زند: تو بخل!( بیا نقاشی! من را بغل کن!( تو در زبان رادین یعنی من.. او از این امر که او را تو صدا می کنیم  ضمیر تو را متعلق به خودش می داند. او برای خودش" تو " است")

بنابر این مرا تصور کنید که با یک دست پسر کوچولوی دو ساله شیرینی را بغل کرده ام و از دستم دیگرم یک دفتر نقاشی بزرگ و یک بسته ماژیک 12 رنگ.. تقریباً آویزان است)  و خسته و خوشحال به محل بازی هایمان میروم.. به اطاق خودم .جایی که هر از گاه توسط رادین تویش طوفان میشودئ.. البته طوفان سبک و زیبا و  زودگذر بهاری..خواهرم صدا می کند"اینقدر خالجونی بیچاره رو اذیت نکن رادین!

نه! تو با آخ جون .. نخش..( نه! من با خالجون نقاشی...)

این زبان شگفت شیرین را دوست دارم.. زبان شکسته و شگفت و شیرینی که بتدریج از یاد میرود و جای آن را کلماتی میگیرد که..

به زبان زیبای رادین گوش میدهم و نگاه می کنم..این زبان دیدنی هم هست..حرکت شیرین دست ها..( رادین گاهی تماماً خودش را  به یک طرف کج میکند.. گاهی هم با حالت صورتش حرف میزند..) این زبانرا یک دنیا دوست دارم ..زبانی که ترجمه زبان  فرشتگان به زبان ما آدمهاست.. زبان از یاد رفته..

او حرف آ را برای بیان در خواست به کلمات اضافه میکند.. به این "آ توپ" می شود:" توپ می خواهم"و " آدده " میشود" می خواهم بروم دده یا همان به زبان کوچولو ها  :" گردش..

در یازده روزی که با مامان و با بایش به دیدار عمه و مادر بزرگ و عموها و پدر بزرگش رفته بود چند رنگ و اسم چندین حیوان را یاد گرفته است.

بگذارید چند تا از این کلمات شیرین را بریتان اینجا بنویسم:"

خرگوش: خگوش 

کوآ: کوآلا

پن: پنگوئن

ببررر: ببر

شی: شیر

موس:( موش و سنجاب )

می میو یا می نو می نو : گربه

آپو: سگ

گورگ:گرگ

جوغخد: جغد

شبژ : سبز

شوتی: صورتی

ییخقمژ: قرمز

آآبی: آبی

ژرد: زرد

دور دور ها : دوی دویا

و...

 در زبان شکسته و شیرین او توانایی قدرت تلفظ "خ" هنوز کامل نیست او این حرف را با ای یا ا تلفظ میکند به همین علت  به خرس می گوید :" ایخس!"

و در این زبان زبان دوست داشتنی و نازنین من هم :" آخ جون! ( خالجون)هستم.یکی از بهترین لقب ها و اسم هایی که در طول عمرم  از کسی شنیده ام.

آیا شما هیچوقت در چنین زبان قشنگی

"آخ جون" کسی بوده اید؟