بعد از خواندن خبری یکی از آن خنده های تلخ و غریب و این بیت شعر:"

احوال باژگون جهان را ..عزیزمن!

سوز و گداز مدعیان را عزیزمن!