قشنگ است این قطره اشکی که گاهی

نلغزیده از عمق چشم سیاهی

 

قشنگ است این حال شیرین تلخی

که میخواهمت هرچه من را نخواهی..

 

گناه است این که تو را دوست دارم؟!

گناهی مقدس تر از بیگناهی ؟

10/11/89