دوستی امر فرمودن:"چون ساحل آرام باش.. تا چون دریا بیقرارت باشن(همین دیشب!) ماهم به تیریش قبامون برخورد(تیریشو با ط می نویسن یا ت؟)

گفتی که ساحل باشم و آرام باشم

مواجم و وحشی.. چگونه رام باشم؟

شاهین من !آزادی ات را دوست دارم !

هر چند گاهی دوست دارم  دام باشم !

13/10/89