اسم شما رامیگذارم" منطقی نیست"

این که شما را دوست دارم .. منطقی نیست!

این که تمام لحظه های بی تویی را

بی که بدانی میشمارم .. منطقی نیست

تازه شما از منطق و پولاد هستید

من هیچ چیزم.. هیچ کارم .. منطقی نیست!

این شهر من را کوه آهن می شناسد

پس با چه توجیهی ببارم ؟منطقی نیست!

بین من و تو نقطه چین هاییست از گل

اما بر آنها میگذارم:منطقی نیست!

این ابر پاییزی به تو ربطی ندارد

باشد گلم؟عمرم؟ بهارم؟منطقی نیست...!

( مال چند سال قبلمه دوستان!)