عیدت مبارک بابا

این ا‌ولین تبریک عید من برای تو

حرفهای زیادی برای گفتن به تو و نوشتن دارم..اما فرصت بیرحمانه کم است

من همچنان  بشدت کار دارم ..خنده ات نگیرد تا آخرین ساعات آخرین روز سال برای تحویل یک طرح کاری درگیر بودم..

حالا دیگر به اندازه قبل برایت اظهار دلتنگی نمی کنم ..چون میدانم زمان دارد مرا در موعد مقرر پیش تو و باقی اجداد مان می آورد و این یعنی..هر چه بتوانم خوب و شاد زندگی میکنم..اگرچه همانطور خودت به خوبی میدانی در این روزگار بسیار سخت است..

از خدا می خواهم تا همان زمان که ازو خواسته ام یارری ام کند تا خوشبخت قوی و سالم زندگی کنم

 

بابای عزیز 

در سال جدید قویتر.مستحکم تر و سنجیده تر گام برمیدارم..