گفتگو یعنی دو نفر حرف بزنند  و به هم گوش بدهند ..نه آن که هر کس به گذشته و درون خود گوش بسپارد 

گفتگو یعنی بکوشیم از خلال کلمات روح همدیگر را ببینیم..بشنویم و درک کنیم..

وقتی خشمگین یا کم حوصله ایم..نیازی نیست حتما گفتگو کنیم میتوانیم بگذاریم برای بعد ..گفتگو یعنی ما به شنیدن و درک هم نیاز داریم..

گفتگو یعنی از هم دور نیستیم زیرا قادریم پلی بین اندیشه هایمان بسازیم 

ما به گفتگو ...به شنیدن نیاز داریم ..البته اگر بود و نبودمان برای یکدیگر علی السویه نباشد 

پی اس:

خسته ام

پی اس:

من که شنیدن را یاد گرفته ام..چرا شنیده نمیشوم؟

پی اس: (برای دوستانم)

ترا به خدا نگران نباشید اتفاقی نیفتاده..ماجرا این است که ما در جهانی زندگی میکنیم که منطق تک صدایی بر آن حاکم است..تنهایی آدمها در این جهان بخشی اش به خاطر همین منطق تک صدایی است...