در پی یک مشاجره اینترنتی دو دسته از آدمها در فضای مجازی فکر می کنم و ذهنم طبق معمول پر از فکر است:

1. مردی که 5 سال از همسرش که در نخستین سال بدنیا آمدن دختر های دو قلویش پی به سرطان همسرش میبرد و 5 سال تا روز آخر حیاتش ازو مراقبت میکند و خیلی بعد از مرگ همسرش با انسان شایسته ای به عنوان مادر بچه و همسر خودش زندگی را آغاز میکند

در مقابل مردی که در سومین ماه بارداری پر خطر همسرش بعد از سقط سه فرزند همسری به اصطلاح ص..اختیار میکند و برای همسر اول که در خانه به تنهایی روزهای استراحت مطلق را میگذراند  انگشتری میخرد و میرود پی ماه به اصطلاح عسل با همسر دوم..

2.زنی که در پی یک شوخی به قول خودش  با مردی آشنا میشود که سالها ازو بزرگتر است و با استفاده از روحیه به اصطلاح لطیفی که در او هست و در همسر مرد نه به ازدواج او در می آید و ..

زنی که پس از جدایی از همسری معتاد و .. پانزده سال را به تنهایی و بر شانه های غیرت و متانت بار زندگی خودش و پسر کوچکش را میبرد و هرگز به پسر نمیگوید پدرش چه مشکلی داشته تا زمانی که پسرک به تصادف در جریان یکی از دزدی ها و دستگیری های پدر میفهمد و ..

3.دختری که هفت سال از مادر بیمار خود مراقبت می کند وهزینه میکند و تنها سرمایه اش ماشینش و تمام حقوقش را برای درمان اوکه نه طولانی شدن عمرش میگذارد  یک سال بعد در گذشت او برای با ارزش ترین آرزوی خود تحصیل میرود و ..

دختری که با جهیزی از پول کلیه مادر یا پدر  به خانه بخت میرود و ..

4.مادری که خودش را زیر آوار ستون میکند تا کودک سه ساله عقب افتاده ذهنی اش زنده بماند و خودش برود تا دنیای دیگری که..و مادری که نوزاد دخترش را ..و بعد به ما میگویدنوزاد دختر سالمی که در معاینه عیبی نداشته ناگهان!!!! چرا مرده؟

ما چنین جامعه ای داریم..من همه این آدمها را دیده ام..

به آنها که ظالم اند ناسزا نمی گویم اما آنها را در عداد آدمها نمی آورم..حتی در شمار موجودات نباتی..

فرجام هایشان را هم دیده ام..42 سال عمر کمی نیست.. آدم چیزها میبیند..

پی اس:

نکته جالب این جامعه آن است که وقتی خانمی رابطه خارج از از دواج غیر عرفی و نادرستی را با یک مرد همسر دار ادامه میدهد تا زمان قانونی شدنش !!به اصطلاح کسی پیدا نمیشود تا به این امر اعتراض کند .اما بعد همین خانم میتواند برود شکایت کند و بگویداز نحوه زندگی من با لحن زشت صحبت شده و به قانون شکایت کند( فتبارک الله احسن الخالقین)

و البته ایضا پی اس:

 وقتی در پزشکی قانونی تهران دوره میگذراندم یکی دو بار زنانی را دیدم که از خیابان جمع آوری و آورده شده بودند و ...حتی آن موقع هم نتوانستم به چنین زنانی که از پرسه زدن و ارائه جسم خود در خیابان روز میگذراندند بگویم خیابانی و .. و.. و... چطور بعضی زنان براحتی در مورد همجنس خود چنین عبارت زشتی را براحتی بر زبان می آورند. حتی اگر از شیوه زندگی کسی بیزار هستید سعی کنید با ادبیاتی که شایسته شماست صحبت کنید ..کلام شما پنجره ای به درون شماست خانمها!